News
#motorcycle #motorcyclegear #dainese #drivingschool #luxembourg #safety
Fir eis Equipe weider ze verstäerken, bilden mir 5 Apprenti-Fahrlehrer aus! Du wëlls Fahrlehrer ginn?Da …
Du wëlls däi Motorradsführerschäin an der Saison 2023 maachen, a bass grad op der Sich no enger passende…
Du wëlls däi Motorradsführerschäin maachen? Da bass du bäi eis genau richteg!D’Motorradssaison 2023 stee…

Team

Tom Diederich
ABBECCEDDEF
Dans l'équipe depuis 1994
Mike Pravisani
B
Dans l'équipe depuis 2011
Johny Steffen
ABBECCEDDE
Dans l'équipe depuis 2012
Ralf Thulke
ABBE
Dans l'équipe depuis 2012
Jonas Gehrig
B
Dans l'équipe depuis 2016
Daniel Jordan
ABBECCE
Dans l'équipe depuis 2016
Alain Klein
ABBECCE
Dans l'équipe depuis 2017
Fabio Carvalho
B
Dans l'équipe depuis 2018
Marc Befort
B
Dans l'équipe depuis 2020
Sam Hau
ABBECCEDDEF
Dans l'équipe depuis 2021
Elisabeth Lisboa
B
Dans l'équipe depuis 2021
Cindy Amaral
B
Dans l'équipe depuis 2022
Sergio Aguiar
AB
Dans l'équipe depuis 2022
Aurélie Dell
B
Dans l'équipe depuis 2022